Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání

Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti Mateřské školy Ostrov, Krušnohorské 766, příspěvkové organizace o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II pro MŠ a ZŠ I rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „ Barevná školka‘ , s reg.č.“CZ.02.3.68/0.0/0.0/18­_063/0010203.Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Minimální počet dvouletých dětí, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, je dvě.Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, v zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících. Projekt byl zahájen 1.1.2019 a celková doba realizace je 24 měsíců. Měl by být ukončen 31.12.2020.