Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání k 30.6.2022

Projekt na podporu inkluzivního/společného vzdělávání – ukončen 30.6.2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti Mateřské školy Ostrov, Krušnohorské 766, příspěvkové organizace o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony III pro MŠ a ZŠ I rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „ Kouzelný svět‘ , s reg.č.“ CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018591

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Minimální počet dvouletých dětí, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, je dvě. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, v zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Chůva není pedagogickým pracovníkem dle zákona o pedagogických pracovnících. Projekt byl zahájen 1.1.2021 a celková doba realizace je 15 měsíců. Měl by být ukončen 31.3.2022.